20170801_144349

samhällsföreningen

Jälluntofta samhällsförening bildades den 14 november 1980 och den 15 december överlämnade JUF-avdelningen bygdegården till föreningen. Den förste ordföranden var Bror Nilsson, Ärnarp, ett uppdrag han hade i många år. Han efterträddes av Lennart Hjelm, Bråta, också han flerårig ordförande. Medlemsatalet var länge omkring 50-60 personer och aktiviteten var stor. Det arrangerades under många år en Jälluntoftadag, som samlade stor publik. Ibland fick kyrkokonserterna flytta ut när kända artister som Anna-Lena Löfgren, Sonja Stjernqvist, Ingemar Nordqvist uppträdde, och kyrkan blev mer än fullsatt. Förutom musik var det utställningar, hantverk, lotterier, tipspromenader, servering mm, som 1986 då Smålands Karoliner, i uniform och stridsutrustning, visade hur en mönstringsdag med rotesoldater för 300 år sedan gick till.
Samhällsföreningen har även varit aktiv och pådrivande i samhällsfrågor som vägunderhåll, vägbelysning och hastighetsbegränsning, årligen satt upp julgran, ordnat trivselaftnar, 1:a majfirande samt åtagandet att underhålla Jälluntoftaleden.
Medlemsantalet var som högst drygt 200 personer och har de senare åren varit drygt 150.
Föreningen arrangerar traditionsenligt 1:a majfirande, cykling Jällunden runt, vandringsdag på Jälluntoftaleden och Luciatåg med underhållning och engageras i aktuella frågor som rör bygden idag.

styrelse

Ordförande:
Arnold Älmqvist
arnold.almqvist@gmail.com
Kassör:
Fredrik Hjelm
fredrikhjelm@live.com
Sekreterare:
David Thulin
david.g.thulin@gmail.com

Styrelseledamöter:
Nils-Erik Lagerwall
nilserik.lagerwall@gmail.com
Thomas Johansson
jalluntofta34@hotmail.se

Styrelsesuppleanter:
Carina Johansson
skipalt@forhult.com 
Stefan Johansson
stefan.jallun@outlook.com
Evald Svensson
evald.svensson@telia.com
Carl-Olof Lindberg

calle.lindberg@telia.com
Ene Vabamets

ene.vabamets@gmail.com

Valberedning:
Carina Johansson
Nils-Erik Lagerwall

stadgar

§ 1

Föreningen, som benämns Jälluntofta samhällsförening, har till ändamål att verka för samhällsangelägenheter av olika slag, vilka kunna vara till nytta och gagn för Jälluntofta och dess innevånare. I frågor av rent politisk eller religiös art skall föreningen vara neutral och får icke heller kandidera med egna listor vid val inom kommunen eller församlingen.

§ 2

Som medlem i föreningen antas person som är intresserad av Jälluntofta och Jälluntoftas fortsatta existens.

§ 3

Medlemsavgift fastställes årligen av årsmötet.

§ 4

Till bestridande av föreningens utgifter anskaffas dessutom medel, dels genom frivilliga bidrag och gåvor, dels genom anordnande av intellektuella samkväm, föredrag, föreläsningar, fester och dylikt. De sålunda inflytande medlen användes uteslutende för samhällsnyttiga ändamål. Upptagande av lån eller annan skuldsättning får icke ske utan föreningsstämmans beslut.

§ 5

1. Föreningens kontanter och övriga tilllgångar handhavas av en styrelse bestående av fem personer med fem suppleanter. Efter ett år avgår genom lottning tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter för vilka nyval eller omval på två år äger rum. Efter två år avgår återstående två ledamöter jämte suppleanter för vilka nyval eller omval förrättas på två år.
2. Ordförande väljes av föreningsstämman.
3. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare, vice sekreterare. Kassör och sekreterare kan kan dock utses utanför styrelsen och även vara samma person.
4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande då denne anser så erforderligt eller då minst tre av styrelsens medlemmar så påkalla.
5. Ordföranden och kassören skola gemensamt underteckna alla föreningens handlingar av ekonomisk art.
6. Kassören skall föra föreningens räkenskaper samt omhänderhava föreningens kontanta medel, för vilka dock styrelsen är gemensamt ansvarig.
7. För den händelse föreningen kommer att handhava medel, vilka avses som för visst ändamål, kan föreningsstämman besluta, att dessa medel skola föras som särskild fond, skilda från de övriga räkenskaperna.
8. Sekreterare skall ombesörja föreningens korrespondens i samråd med ordförande samt föra protokoll vid såväl styrelsens sammanträden som vid föreningsstämmorna. Protokollen skola justeras av ordförande jämte därtill utsedda justeringsmän senast åtta dagar efter respektive sammankomster.
9. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra av ledamöterna eller suppleanterna äro närvarande.

§ 6

Föreningens räkenskaper och förvaltning skola årligen granskas av två revisorer utsedda av föreningens årsstämma.

§ 7

Föreningens räkenskaper och arbetsår skall sammanfalla med kalenderår.

§ 8

1. Ordinarie föreningsstämma hålles årligen senast under mars. Extrastämma hålles så ofta styrelsen anser påordrat eller då minst fem föreningsmedlemmar gör skriftlig anhållan hos styrelsen.
2. Kallelsen till föreningsstämman skall av ordförande minst åtta dagar i förväg kungöras och kungörelsen innehålla uppgifter om de ärenden som skall behandlas. Kallelsen ska även uppsättas på kommunens anslagstavla.
3. Vid ordinarie årsstämma skola följande ärenden alltid förekomma:
a. beslut med anledning av styrelse och revisionsberättelse
b. val av styrelseledamöter och suppleanter
c. val av revisorer och suppleanter
d. ärenden som av styrelsen hänskjutits till stämman
4. Val och övriga frågor avgörs genom öppen röstning varvid varje myndig medlem äger en röst, vid lika röstetal äger dock föreningens ordförande utslagsröst. Val med slutna sedlar tillgrips endast när årsstämmans majoritet uttryckt öskemål därom.

§ 9

Medlem som vid årsstämman resterar med mer än en årsavgift, anses vara skild från sitt medlemsskap.

§ 10

Föreningen kan upplösas vid beslut av årsstämman därvid dock erfordras att förslag härom varit kungjort i kallelsen samt minst 2/3 av samtliga medlemmar röstar för beslutet.

§ 11

Ändringar och tillägg till dessa stadgar kunna beslutas på ordinarie föreningsstämma. Förslag till sådana ändringar eller tillägg skola vara till ordförande skriftligen framställda före årsskiftet till det år förslagen önskas behandlade.

§ 12

Om föreningen upplöses, skall sista stämman besluta om kvarvarande tillgångars användning. Utdelning till kvarvarande medlemmar får icke ske.